OmroepmuziekWiki:Info

Uit OmroepmuziekWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Achtergrond

De OmroepmuziekWiki is gestart op 1 september 2010. De wiki is ontwikkeld door de muziekbibliotheek van het Muziekcentrum van de Omroep als onderdeel van het project Muziekschatten. In het kader van dit project worden de komende tijd ca. 6000 muziekwerken gedigitaliseerd.

De bladmuziekcollectie omvat veel historisch materiaal en bijzondere werken in gedrukte of handgeschreven vorm. Dit materiaal vormt de weerslag van het rijke muzikale omroepverleden, zowel op het gebied van de klassieke als van de lichte muziek. Het doel van Muziekschatten is een (klein) deel van dit muzikale erfgoed in gedigitaliseerde vorm beschikbaar te stellen voor musici (zowel professionals als amateurs). De keuze voor te digitaliseren onderdelen uit de collectie is mede gebaseerd op een enquête die is gehouden onder musici –zowel amateurs als professionals- en onder muziekbibliotheken en andere muziekinstellingen. De enquête heeft uitgewezen dat er behoefte is aan bladmuziek in digitale vorm voor de volgende categorieën: amusementsmuziek, koorwerken - klassieke muziek, arrangementen, salonmuziek, populaire liedjes en tunes.

Doel

De wiki beoogt kennis over de omroepmuziekgeschiedenis te ontsluiten.

Bewerking

Bewerking van teksten is mogelijk na aanmelding. Gebruik bij voorkeur uw eigen naam. Graag zien we een korte beschrijving op uw eigen pagina.

Contact

De redactie bestaat uit Embert-Jan Messelink, Jan Jaap Kassies en Christien Bolt. Voor vragen over de wiki kunt u contact opnemen via redactiewiki@mco.nl.

Licentie Omroepmuziekwiki

Voor de volledige inhoud van de OmroepmuziekWiki wordt gebruik gemaakt van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie.

De gebruiker geeft de Muziekbibliotheek van het Muziekcentrum van de Omroep (eigenaar van de wiki) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor openbaarmaking, verveelvoudiging en gebruik van zijn bijdragen in welke vorm dan ook.

Naamsvermelding-Gelijk Delen Het werk - of een afgeleide werk ervan - kan worden gekopieerd, veranderd, verspreid en vertoond, onder de enkele voorwaarde dat de naam van de maker wordt vermeld en dat elke nieuwe ontstane creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatible licentie.

- Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

- De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

- Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Gebruiksvoorwaarden OmroepmuziekWiki

De OmroepmuziekWiki is voor iedereen toegankelijk. Bewerking van artikelen is voor alle gebruikers open. De redactie van de OmroepmuziekWiki behoudt het recht om bijdragen te weren of gebruikers op grond van bijdragen de toegang tot de Omroepmuziekwiki te ontzeggen.

Iedere gebruiker meldt zich aan onder persoonlijke naam.

Iedere gebruiker laat een email adres achter voor de redactie van de OmroepmuziekWiki. Het adres wordt enkel gebruikt door de redactie om te corresponderen over de Omroepmuziekwiki.

De gebruiker gaat akkoord dat naamsvermelding op zijn bijdragen op de wiki de vorm krijgen van 'OmroepmuziekWiki'.

Bijdragen zijn op gebruikersnaam terug te vinden in de OmroepmuziekWiki. Gebruikersnamen zijn op een pagina onder het menu ‘geschiedenis’ en ‘recente wijzigingen’ zichtbaar.

De gebruiker verklaart rechthebbende te zijn ten aanzien van bijdragen die hij op de wiki publiceert, dan wel volledig gerechtigd en bevoegd te zijn om de licenties zoals in de gebruiksvoorwaarden beschreven, te verlenen. De gebruiker vrijwaart de muziekbibliotheek van het Muziekcentrum van de Omroep voor alle aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden, en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het door de gebruiker in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden.

Persoonlijke instellingen
informatie